Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.petramikulajska.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
 5. Obsah a účel dokumentu
 6. Správce osobních údajů – kontaktní údaje
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
 1. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
 2. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 3. Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

 

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kontaktní údaje

Petra Mikulajská

IČ:                                        69305251

DIČ:                                     CZ7857100020

Sídlo:                                  Okružní 772, 58822 Luka nad Jihlavou

E-mail:                               koucink@mikulajska.cz

(v dalším textu již jen „Správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v komunikačních aplikacích typu FB messenger) nebo na sociálních sítích (zejména uzavřené FB skupině).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, resp. v případě objednávání a poskytování produktu nebo služby si sami volíte, zda o ně máte zájem a poskytnete údaje potřebné pro jejich dodání nebo realizaci (například bez zadání kontaktního e-mailu bychom Vám těžko mohli doručit přihlašovací údaje do členské sekce). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ a DIČ (pokud objednáváte jako podnikající fyzická osoba), údaje o objednaných a zakoupených produktech a službách, údaje z naší vzájemné komunikace související s objednávkou nebo dodáním a realizací produktů a služeb, údaje uvedené ve Vašich referencích, fotografie a videozáznamy Vaší osoby z účasti na našich přednáškách. K jakým účelům a na základě jakého právního titulu tyto osobní údaje zpracováváme, se dočtete v dalším textu níže.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné osobní údaje spadající do zvláštní .

 

 IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

 

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o koučinku a tyto produkty a služby dodat a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení,  adresu, e-mail, telefon, IČ a DIČ (pokud objednáváte jako podnikající fyzická osoba), údaje o objednaných a zakoupených produktech a službách, údaje z naší vzájemné komunikace související s objednávkou nebo dodáním a realizací produktů a služeb.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ a DIČ (pokud objednáváte jako podnikající fyzická osoba), údaj o tom, jaký produkt nebo službu jste od nás koupili.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo odpovědí na e-mail, kde jednoduše do předmětu nebo textu nepíšete „nezasílat“ nebo obdobný text.
 • Pod oprávněný zájem spadá i dotazník na zpětnou vazbu k našim produktům a službám.
 • Abychom Vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat Vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se Váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku Vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (resp. typicky přihlašovací údaje do členské sekce anebo Vám zpřístupní v členské sekci další online kurz). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě Vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

 

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje (e-mail, jméno) k zasílání nabídky našich tipů, novinek a nabídky našich produktů a služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem.

Pouze na základě Vašeho souhlasu zveřejníme Vaši referenci ke službě nebo produktu, pokud by obsahovala Vaše osobní údaje (sem spadá i Vaše fotografie nebo videoreference, na které jste poznatelní).

Pouze na základě Vašeho souhlasu zveřejníme na našich webových stránkách a profilech na sociálních sítích nebo propagačních materiálech fotografii nebo videozáznam z konání přednášky, kde budete jednoznačně poznatelní.

Pouze s Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem tzv. remarketingu, tj. přizpůsobení zobrazovaných reklamních sdělení Vašim preferencím. Počínaje 1.1.2022 se souhlas týká i cookies, a to jak marketingových, tak analytických. Oblast zpracování cookies, resp. informace o jejich zpracování bude obsažena v samostatném textu (a tzv. cookies liště) na webu.

Před tím, než nám souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí a většina zpracovatelů má podrobné informace o zpracování osobních údajů v situaci, kdy je zpracovatelem pro jiného správce na svých webových stránkách. Konkrétně využíváme následující zpracovatele:
• Pro optimalizaci našich webových stránek a zvyšování uživatelského komfortu využíváme analytické nástroje Google analytics společnosti Google Ireland Limited. Jak Google používá informace z našeho webu se dozvíte na této stránce – https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

• Mailingovou aplikaci společnosti Ecomail. Podrobnosti na www.ecomail.cz.

Osobní údaje budou však budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu koucink@mikulajska.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolíme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.petramikulajska.cz   Toto znění je účinné od 1.5.2024